Kvalité, Arbetsmiljö och Miljö

Vikströms Byggnadsställningar AB arbetar aktivt med uppföljning, förbättring samt säkerställande av kvalitén på samtliga arbeten som utförs. Storleken på ett projekt är oväsentligt, alla insatser tas på största allvar. Såväl utbildningar som löpande uppföljning med medarbetare styrker vår position inom branschen. Vikströms Byggnadsställningar AB har idag ett fullt fungerande system för alla typer av kvalitetssäkring som gäller byggnadsställningar, transporter, lagerhållning samt arbetsmiljö. Gällande arbetsmiljön för samtliga medarbetare så satsas det här stora resurser för att nå de högt uppsatta mål som finns. Vid anlitande av Vikströms Byggnadsställningar AB ska allt från beställare till montör konstant känna tillfredsställande feedback samt trygghet i alla led.

Vikströms Byggnadsställningar AB arbetar aktivt för att minska alla typer av negativ miljöpåverkan. Som en del av den moderna byggbransch som växer fram i Sverige och övriga världen vill Vikströms Byggnadsställningar AB vara ett av de företag som är delaktig i denna process. Vi arbetar aktivt med ett miljötänk där det finns ett antal stöttepelare som tillämpas i de flesta strategiska drag. Konkreta lösningar som ger klara direktiv och en medvetenhet om de mål som är uppsatta ger ett förhållningssätt som leder till kontinuerliga miljöförbättringar.

I den dagliga verksamheten är det konstant ett stort fokus på miljön. För att minska den direkta miljöpåverkan ser Vikströms Byggnadsställningar AB alltid till att inköp av förbrukningsmaterial sker i närheten av vårt förråd i Jordbro, vi försöker alltid samla inköp för att hålla nere den miljöpåverkan transporter faktiskt ger. Vi sorterar naturligtvis allt vårt avfall, detta görs i samarbete med Sortera Skandinavien AB. Att våra leverantörer följer vår miljöpolicy så långt det går arbetar vi aktivt med. Vid resor inom såväl Stockholm som ut i övriga landet tillämpas alltid den bästa tänkbara transporten ur miljösynpunkt.